Podmienky propagačnej súťaže „Súťaž o 3x sud piva na leto“ (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) v spojení s § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

I. Účel propagačnej súťaže

  1. Účelom organizovania propagačnej súťaže s názvom „Súťaž o 3x sud piva na leto“ (ďalej aj ako „Súťaž“) je reklama, podpora predaja výrobkov organizátora, zabezpečenie vyššiej návštevnosti a aktivity na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach COFFEA Drinks, s.r.o., www.coffea.sk, https://www.facebook.com/coffeaSlovakia,https://www.instagram.com/coffeadrinks/ a tým aj zviditeľniť výrobky organizátora súťaže obchodnej spoločnosti COFFEA Drinks, s.r.o. na Slovensku.

II. Organizátor Súťaže

2.1. Organizátorom propagačnej súťaže „Súťaž o 3x sud piva na leto“ je spoločnosť COFFEA Drinks, s.r.o., so sídlom Koperníkova 15, 91701 Trnava, IČO: 36 253 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14055/T (ďalej len „Organizátor“).

2.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke www.coffea.sk. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a jeho blízke osoby. Blízkou osobou sa na účely Podmienok rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.

III. Začiatok a ukončenie Súťaže

3.1. Súťaž s názvom „Súťaž o 3x sud piva na leto“ sa uskutoční v termíne od 28.06.2021 do 31.07.2021 (vrátane).

IV. Prihlásenie sa do Súťaže a pravidlá žrebovania

4.1.Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Účastník môže zúčastniť Súťaže, je písomný formulár vypísaný pri nákupe v kamennej predajni Organizátora Súťaže na adrese Trakovice 476.

4.2. Podmienkou účasti v Súťaži je nákup akýchkoľvek výrobkov Organizátora súťaže v celkovej minimálnej hodnote 20 € a vyplnenie písomného formulára v dobe trvania súťaže. Súčasťou súťažného formulára je správne vyplnenie čísla objednávky alebo pokladničného dokladu.

4.3. Účastník Súťaže vyplní v písomnom formulári svoje osobné údaje, a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Takto vyplnené Osobné údaje musia byť vyplnené pravdivo a úplné a musia byť identické s údajmi na doklade totožnosti. Účastník vyplnením formulára potvrdí oboznámenie sa a súhlas s Podmienkami Súťaže a so spracúvaním osobných údajov. Udelením súhlasu s Podmienkami Súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

V. Výhry

5.1. Vyžrebovaní budú 3 (traja) výhercovia, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Prvý výherca získa sud piva s objemom 50 litrov, druhý výherca získa sud piva s objemom 30 litrov a tretí výherca získa sud piva s objemom 20 litrov.

VI. Vyhodnotenie Súťaže

6.1. Vyhodnotenie Súťaže sa uskutoční do 31.07.2021.

6.2. Výhercovia všetkých cien budú určení žrebovaním. Žrebovanie bude zabezpečené zo strany Organizátora.

6.3. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, prípadne telefonicky. Podmienkou je následne osobné vyzdvihnutie výhry na adrese kamennej predajne Organizátora súťaže: Trakovice 476.

6.4. Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí vyplnia všetky povinné polia písomného formulára, udelia súhlas s týmto Podmienkami, pričom zapojením sa do Súťaže prehlasujú, že boli oboznámení a súhlasia so spracúvaním svojich osobných údajov na účely organizovania a vyhodnotenia Súťaže.

6.5. Účastníci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak Výhercom (ďalej len „Výherca“ alebo „Výhercovia“) sa Účastník môže stať iba raz.

6.6. V prípade, že si výherca neprevezme svoju výhru najneskôr do 2 týždňov odo dňa prvého kontaktu (odo dňa odoslania e-mailu Organizátorom alebo zrealizovania telefonátu Organizátorom Súťaže, prostredníctvom, ktorých bol Účastník informovaný o výhre a vyzvaný k jej vyzdvihnutiu v prevádzkarni organizátora súťaže Trakovice 476, 919 33 Trakovice), právny vzťah medzi Organizátorom a jednotlivým výhercom zaniká a výherca tak stráca právo na odovzdanie výhry; uvedené platí aj v prípade pokiaľ výherca výhru odmietne. Prevzatím a odovzdaním výhry prechádza na výhercu zodpovednosť za škodu k výhre.

VII. Účasť v Súťaži a informácie o spracúvaní osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.

7.2 Účastník Súťaže je okrem potvrdenia oboznámenia sa a súhlasu s Podmienkami zároveň povinný pred zapojením sa do Súťaže potvrdiť, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní svojich Osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v bode 4.3. Podmienok a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v Súťaži. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“), a teda plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, mesta výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej internetovej, facebookovej stránke a/alebo instagramovej Organizátora). Osobné údaje Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže. Osobné údaje výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.). Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, nakoľko poskytnutie a spracúvanie osobných údajov Účastníka je potrebné na jeho účasť v Súťaži a uzatvorenie príslušnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade neposkytnutia osobných údajov sa Účastník nemôže zúčastniť súťaže a nemôže mu byť poskytnutá prípadná Výhra.

7.3 Poskytnutie osobných údajov Účastníka nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).

7.4 Osobné údaje Účastníka budú po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.

7.5 Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre Organizátora (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými má Organizátor uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov (napr. dodávatelia výrobkov, ktoré sú predmetom Súťaže, prepravné spoločnosti).

7.6 Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti COFFEA Drinks, s.r.o., alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby Organizátora: info@coffea.sk alebo na telefónnom čísle: 0911467004. Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

7.7 Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

VIII. Propagácia Súťaže

8.1 Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od 23.06.2021 do 30.06.2021 (vrátane) na https://www.facebook.com/coffeaSlovakia a https://www.instagram.com/coffeadrinks/ . V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa Súťaže môžu Účastníci volať na telefónne číslo Organizátora Súťaže: 0911467004 počas pracovných dní (pondelok – piatok) v čase od 8.00 h. do 14.00 h.

IX. Osobitné ustanovenia

9.1 Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou jemu blízkou, je výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry.

9.2 Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry.

9.3 Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

9.4 Podmienkou prevzatia výhry je povinnosť výhercu uzatvoriť s organizátorom súťaže dohodu o vypožičaní výčapného zariadenia a/alebo KEG sudov, ktoré zostávajú vo výlučnom vlastníctve organizátora súťaže.

9.5 Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky.

9.6 Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže v kamennej predajni Organizátora, to znamená 28.06.2021.

10.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10.3 V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.