Reklamačný poriadok

1.     Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou COFFEA Drinks, s.r.o. so sídlom Koperníkova 15, 917 01 Trnava
   IČO: 36253995, DIČ: 20201638062, IČ DPH: SK2020168062
   v súlade s jej predmetom podnikania. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.
  1. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
  1. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle predávajúceho a je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.coffea.sk
  1. Zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom reklamačného poriadku predávajúceho.

2.     Základné pojmy

 1. Predávajúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť COFFEA Drinks, s.r.o. so sídlom Koperníkova 15, 917 01 Trnava,
  IČO: 36253995, DIČ: 20201638062, IČ DPH: SK2020168062
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14055/T.
  1. Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
  1. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania vyrobením nového výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
  1. Odborným posúdením sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

3.     Záručné podmienky

3.1.  Podmienky skladovania

Skladovanie výrobkov musí byť v hygienicky vyhovujúcich a schválených priestoroch a podmienkach. Vyhovujúce sú tmavé a chladné priestory s teplotou od 15°C do 25°C bez priameho slnečného žiarenia s relatívnou vlhkosťou max. 70% s vylúčením teplotných výkyvov a iných nežiaducich zmien v zmysle deformácií spôsobených nesprávnym uložením, manipuláciou či s nešetrným zaobchádzaním. Výrobok je potrebné uchovávať v týchto priestoroch vždy dobre uzatvorený v pôvodnom obale dodávateľa.

Spôsob a podmienky skladovania pre jednotlivé výrobky sú upresnené v produktových špecifikáciách výrobkov.

3.2.  Podmienky prepravy

Výrobky sa môžu prepravovať vo vyhovujúcich, schválených obaloch, v čistých a vydezinfikovaných cisternách, v mikrobiologicky nezávadných galónoch, ktoré sú uzavreté tesniacimi uzávermi.

Ak prepravu zabezpečuje predávajúci, zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím a odovzdaním tovaru na rampe kupujúceho. Ak prepravu zabezpečuje kupujúci, zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním a prevzatím tovaru prepravcom a jeho naložením do dopravného prostriedku.

Kupujúci je povinný tovar pri preberaní prezrieť. Preberá ho podpísaním dodacieho listu poprípade príslušným sprievodným listom.

3.3.  Druhy vád podliehajúcich reklamácii

Reklamáciu je možné uplatniť v prípade zistenia jednej z uvedených chýb:

 • rozdiel medzi dokladovaným a skutočne dodaným množstvom tovaru, ktoré môže byť vyjadrené fyzikálnou, číselnou alebo peňažnou jednotkou,
 • deformácie alebo iné poškodenia obalov či výrobkov ľahko zistiteľné pri preberaní tovaru,
 • skryté vady, ktoré nie je možné zistiť pri preberaní tovaru, prejavia sa až po určitom čase bez zavinenia odberateľa v čase poskytnutej záruky, t.j. do dátumu spotreby,
 • vady identifikovateľné zmyslom (chuť, čuch, zrak)
 • vady, ktoré je možné zistiť laboratórnymi prístrojmi.

4.     Uplatnenie reklamácie

4.1.  Základné ustanovenia

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru, týkajúcu sa len tovaru, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, resp. predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné a včasné odstránenie. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Zodpovednosť za vady tovaru sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym použitím/manipuláciou tovaru, vady tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním a vady tovaru spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. povodeň, požiar, záplavy, zemetrasenie a iné). Predávajúci zároveň v prípadoch uvedených podľa predchádzajúcej vety tohto odseku nie je zodpovedný za škodu na tovare.

4.2.  Podanie reklamácie

Kupujúci – odberateľ – je povinný podávať reklamácie písomnou formou na adresu

dodávateľa Trakovice 476, 919 33 Trakovice, a to bezprostredne po zistení vady tovaru pri jeho preberaní v prípade chýbajúceho množstva či iných viditeľných chýb, alebo bezprostredne po zistení skrytých vád, pričom je nutné zabezpečiť preukázateľnosť zistenej chyby (priniesť vzorku, minimálne 1 liter výrobku). Reklamujúci je povinný oddeliť reklamované výrobky, obaly alebo iné príslušenstvo dodávky od bezzávadných výrobkov a ponechať ich v nezmenenom stave až do preverenia oprávnenou osobou – pracovníkom predávajúceho.

            Pre uznanie času podania reklamácie je rozhodujúci dátum jej podania a prevzatia vo firme COFFEA Drinks, s.r.o. na uvedenej adrese.

            Písomnú formu podania reklamácie je možné zduplikovať zaslaním na e-mailovú adresu mtz@coffea.sk. Mailom zaslanú reklamáciu je potrebné osobne potvrdiť v nasledujúci pracovný deň na adrese prevádzky. Telefonicky podanú reklamáciu je tak isto nutné písomne potvrdiť v prvý nasledujúci pracovný deň. V prípade neoznámenia reklamovaných závad uvedených lehotách (tzn. do nasledujúceho pracovného dňa) a uvedeným spôsobom (osobne na prevádzke predávajúceho), práva  z reklamácie zanikajú.

            Všetky záručné doby sa počítajú od dátumu výroby a končia dátumom spotreby uvedeným na obale výrobku.

            Kupujúci doručí predávajúcemu vzorku reklamovaného výrobku v deň podania písomnej reklamácie na adrese predávajúceho. Požadované množstvo vzorky pri jednotlivých druhoch výrobkov:

 • tekutina s objemom 1 a viac litra – nesmie byť minutých viac ako 30% objemu,
 • tekutina s objemom 0,5 l – je potrebné priniesť jednu celú  fľašu (plechovku) s neporušeným uzáverom z rovnakej šarže, z akej pochádza reklamovaný výrobok,
 • tekutina s objemom 0,33 l – je potrebné priniesť jednu celú  fľašu (plechovku) s neporušeným uzáverom z rovnakej šarže, z akej pochádza reklamovaný výrobok.

4.3.  Reklamačné konanie

Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a bude obsahovať:

V písomnej reklamácii musí byť uvedené:

 • obchodné meno kupujúceho, pečiatka, podpis a čitateľné meno vybavujúcej osoby,
 • presná adresa prevádzky a miesta umiestnenia výrobku u odberateľa,
 • dátum dodania, číslo dodacieho listu a faktúry,
 • počet a množstvo reklamovaných výrobkov,
 • druh reklamovaného výrobku, šarža a názov.

Reklamačné konanie sa začína dňom doručenia oznámenia kupujúceho o uplatnení reklamácie a doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, prípadne doručením vzorky reklamovaného tovaru. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o prevzatí reklamovaného tovaru a podpisom potvrdenú kópiu vypísaného reklamačného listu s dátumom prevzatia reklamácie.

Každú reklamáciu vedie predávajúci v evidencii pod prideleným poradovým číslom. V evidencii sa vyznačí dátum a spôsob podania reklamácie. Všetky príslušné písomnosti sa evidujú a archivujú.

Oprávnená osoba predávajúceho odoberie vzorky na analýzu z reklamovanej šarže, skontroluje technický stav obalu, spíše zápis, preberací protokol a v prípade oprávnenej reklamácie sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. V prípade neoprávnenej reklamácie uvedie predávajúci dôvody jej zamietnutia a toto odôvodnenie písomne doručí kupujúcemu.

Nároky kupujúceho na reklamáciu zanikajú, ak nie je reklamácia predložená písomne v lehote trvanlivosti dodaného výrobku, resp. do 15 dní pri výskyte zjavných chýb. Nárok na reklamáciu automaticky zaniká aj v prípade, ak v KEG sude chýba viac ako 30 % výrobku.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. odovzdania reklamovanej vzorky výrobcovi.

4.4.  Náhradné plnenie

Každú uznanú reklamáciu likviduje predávajúci náhradným plnením, t.j. dodaním chýbajúceho tovaru alebo príslušenstva dodávky, o čom vystaví príslušnú reklamačnú dokumentáciu, resp. výrobou nového výrobku v množstve, v akom bol výrobok dodaný na reklamačné konanie. Kupujúci má právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový v rovnakom množstve, prípadne na vrátenie peňazí predávajúcim.

5.     Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť pre kupujúceho dňom podpísania zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, resp. dňom prevzatia tovaru. Každá reklamácia bude vybavená v čo najkratšom možnom čase bez zbytočných prieťahov.

6.     Ostatné

Všetky náležitosti reklamácie spadajú pod obchodné tajomstvo zmluvných strán.